Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Byrådssal
 

Aalborg Byråds forretningsorden

Byrådets møder

§ 1

Stk. 1. Byrådet holder ordinært møde 2 gange om måneden.
Bekendtgørelse om tid og sted for møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside. De enkelte møder bekendtgøres tillige samme steds.

Stk. 2. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Stk. 3. Spørgsmålet om hvorvidt en sag giver anledning til dørlukning, skal dog forud behandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af byrådet eller borgmesteren.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har ret til at overvære byrådets offentlige møder. Hvis en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet.

Stk. 6. Borgmesteren kan reservere særlige pladser til pressens repræsentanter.
Til brug for nyhedsformidling kan pressen foretage TV- og radiooptagelser under byrådets møder for åbne døre.

§ 2

Stk. 1. Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler vedkommende borgmesteren dette inden mødet.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3

Stk. 1. Hvis et medlem senest ugedagen før et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne på dagsordenen for førstkommende møde. På tilsvarende måde forholdes med spørgsmål, som et medlem ønsker at stille til borgmesteren med henblik på optagelse på dagsordenen.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært møde tilsendes hvert af byrådets medlemmer en dagsorden med fornødne bilag. Medlemmerne kan tillige trække dagsordenen i det elektroniske dagsordenssystem. Medlemmerne kan fravælge at modtage dagsordensmaterialet i papirform.

Stk. 3. Referat fra byrådets møder trækker medlemmerne i det elektroniske dagsordensystem.

Stk. 4. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er sagens dokumenter tilgængelige i det elektroniske dagsordenssystem. Materialet er tillige elektronisk tilgængeligt for medlemmerne i gruppelokalerne i Medborgerhuset.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4

Stk. 1.  Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) viceborgmester leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under møderne. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke, der skal stemmes.

Stk. 3. Borgmesteren forelægger sagerne, men kan anmode rådmændene om at forelægge sager inden for pågældendes udvalgs område.

Stk. 4. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de begærer det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden at rejse sig, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

Stk. 5. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelse angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet, efter borgmesterens forslag, nægte vedkommende ordet i dette møde.

Stk. 6. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om en forhandling skal afsluttes.

Stk. 7. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under borgmesterens afgørelse, afgøre af byrådet.

§ 5

Stk. 1.  Sagerne forelægges i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og borgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2.  Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder spørgsmål om en sags overflytning fra behandling for åbne døre og omvendt.

§ 6

Stk. 1.  En sag undergives kun én behandling, med mindre andet er bestemt i lovgivningen eller byrådet vedtager at undergive den to behandlinger.
Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger.

Stk. 2.  Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig om den foreliggende sag, før byrådet træffer beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der gå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet og flerårige budgetoverslag skal dog gå mindst 3 uger.

§ 7

Stk. 1. Udsættelse af en sag, f.eks. for at indhente yderligere oplysninger, kræver stemmeflerhed.

Inhabilitet

§ 8

Stk. 1.  Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod vedkommende ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt vedkommende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2.  Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes inhabilitet. Underretning skal snarest muligt og forinden mødet gives til borgmesteren.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

§ 9

Stk. 1. Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed, for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen.

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse borgmesteren har om sagens afgørelse. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse.

§ 10

Stk. 1. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt og behøver ikke at fremsendes eller forbeholdes under første behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Byrådet kan ved sager, som undergives to behandlinger, vedtage en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, med mindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri.

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab før 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om de forslag, som foreligger.
Borgmesteren bestemmer i hvilken orden, der skal stemmes om ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om en sags udsættelse kan fremsættes på ethvert trin af sagen, så længe afstemningen om den ikke er begyndt. Når et sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udsættelse.

Flertals- og forholdstalsvalg

§ 11

Stk. 1. I forbindelse med flertalsvalg og forholdstalsvalg følges reglerne i den kommunale styrelseslov.

Beslutningsprotokol m.v.

§ 12

Stk. 1.  Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2.  Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med protokollen. Hvis det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal pågældende meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3.  Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15

Stk. 1.  Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i næste møde.

Ikrafttrædelse

§ 17

Denne forretningsorden træder i kraft den 1. januar 2010.

Vedtaget i Byrådet den 1. februar 2010.

 

Senest opdateret den 2. januar 2014
 

Emneregister

Kontakt

Byrådssekretariat
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Tlf. 9931 1611
aalborg@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
08.00 - 15.00
Torsdag
08.00 - 17.00
Fredag
08.00 - 15.00